CİHAD VE FİTNE

0
65

Müs­lü­man ol­ma­yan­la­ra İslâmiyeti ta­nıt­mak, on­la­rı küfür fe­lâ­ke­tin­den kur­tar­ma­ya ça­lış­mak, Müslüman­la­ra da il­mi­hâl­le­ri­ni öğ­ret­mek, on­la­rın ha­ram iş­le­me­le­ri­ne ma­ni ol­ma­ya ça­lış­ma­ya ci­had de­nir. Ci­had üçe ay­rı­lır:

❶ – Be­den ile; ya­ni her tür­lü harp va­sı­ta­la­rı ile kâ­fir­le­re kar­şı ya­pı­lır. Si­lah­lı ci­ha­dı, yal­nız dev­let ya­par.

❷ – Her tür­lü ya­yın va­sı­ta­sı ile; İslâmiyeti in­san­la­ra yay­mak, du­yur­mak su­re­tiy­le ya­pı­lır. Bu ci­hadı İs­lâm âlim­le­ri ya­par. İs­lâm âlim­le­ri ol­ma­dı­ğı za­man, mis­yo­ner­le­rin ve bidat eh­li­nin sal­dı­rı­sın­dan ko­run­mak için, Müslüman­la­rın Ehl-i sün­net âlim­le­ri­nin söz­le­ri­ni, ya­zı­la­rı­nı, ki­tap­lar­la, her tür­lü ba­sın va­sı­ta­sıy­le, rad­yo ile, te­le­viz­yon­la, internetle bü­tün dün­ya­ya yay­ma­la­rı, du­yur­ma­la­rı lâ­zım­dır. İs­lâ­mın iç ve dış düş­man­la­rı­nın yı­kı­cı, al­da­tı­cı pro­pa­gan­da­la­rı­na kar­şı, Ehl-i sün­net âlim­le­ri­nin bil­dir­di­ği ha­ki­ki Müs­lü­man­lı­ğı yay­mak gü­nü­mü­zün en kıy­met­li ci­ha­dı­dır.

❸- Duâ ile; ya­pı­lan ci­had­dır. Bu ci­had, bü­tün Müslüman­la­ra farz-ı ayn­dır. Di­ğer ci­had­lar ise farz-ı ki­fâ­ye­dir. Bu ci­ha­dı yap­ma­mak bü­yük gü­nah olur. Bu ci­had, be­den ile ve din bil­gi­le­ri­ni yay­mak su­re­tiy­le ci­had eden Müslüman­la­ra duâ et­mek­le olur.

Ehl-i Sün­net âlim­le­ri­nin ki­tap­la­rın­da ya­zı­lı olan ci­had; baş­ka mem­le­ket­ler­de­ki düş­man olan kâ­fir­ler­le, dev­let ola­rak sa­vaş­mak de­mek­tir. Kor­san gös­te­ri­ler yap­mak; Ci­had! Ci­had! di­ye ba­ğır­mak, ci­had ol­maz, ça­pul­cu­luk olur. Di­ni­mi­ze ve Müslüman­la­ra za­rar ve­rir.

Kuv­ve­te kar­şı gel­mek, dev­le­te kar­şı is­yan et­mek ah­mak­lık­tır. Ken­di­ni teh­li­ke­ye at­mak olur. Bu ise ha­ram­dır. Ta­rih­te öy­le ah­mak­lar çık­mış­tır ki, fit­ne­ye se­bep olan ya­zı ve söz­le­rin­den do­la­yı, ken­di kel­le­le­ri­ni kap­tır­dık­la­rı gi­bi, bin­ler­ce, on­bin­ler­ce Müslümanın ka­nı­nın dö­kül­me­si­ne de se­bep ol­muş­lar­dır. Kâ­fir mem­le­ket­le­rin­de mi­sa­fir olan Müslümanın da, kâ­fir­le­rin mal­la­rı­na, can­la­rı­na ve ırz­la­rı­na do­kun­ma­sı câ­iz de­ğil­dir.

Dinimiz in­san­la­rın İs­lâm di­ni­ni işit­me­le­ri­ne, Müslüman ol­ma­la­rı­na ma­ni olan za­lim dik­ta­tör or­du­lar ile ci­had yap­ma­sı için, İs­lâm dev­le­ti­ne izin ver­miş­tir. Müs­lü­man­lar is­yan et­mez, fit­ne ve fe­sat çı­kar­maz. Zâ­lim olan hü­kü­me­te de is­yan et­mek gü­nah­tır. Ka­nun­la­ra, emir­le­re kar­şı gel­mek, ci­had ol­maz, fit­ne çı­kar­mak olur.

Müs­lü­man­lar, din ve fen bil­gi­le­ri­ne ça­lı­şa­rak kuv­vet­le­nir­se, ga­lip ve ha­kim olur­lar.

 

email

Hafız Yetiştiriyorum

Bir yorum ekleyin