BÜYÜK KUTUP EBU’L-HASAN EŞ-ŞÂZELÎ HAZRETLERİ

0
13

İmam Şâzilî (en bilinen adıyla İmam Ebu’l Hasan Şazeli) Hazretleri tasavvuf ve tarîkat tarihinde bilinen büyük mürşidler birisidir.

İmam Şâzelî Hazretleri, 593/1196 tarihinde dünyayı teşrif etmiş ve 63 yıl çok bereketli bir ömür sürmüştür. Neseb olarak Hazreti Hasan Efendimizin soyundan geldiği ve şerif olduğu bilinmektedir.

Erken yaşlardan itibaren tasavvufî bir arayış içine giren İmam Şâzilî Hazretleri çok kıymetli hocalardan dersler almış ve bu dersler neticesinde dînî ilimlerde uzman hale gelmiştir. Hem şer’î hem de fennî ilimlerde münazara yapabilecek bir derinlik ve enginliğe ulaştıktan sonra tarîkat yoluna sülûk etmiş ve işte tam bu dönemde daha çok dağ başlarındaki mağaralarda münzevî bir hayat yaşayan ve ona hayatının en büyük dersini veren kıymetli hocası Ebû Muhammed Abdüsselâm b. Meşîş (İbn-i Beşîş diye meşhur olmuştur) karşısına çıkmıştır. Daha doğru bir ifade ile İmam Şâzilî Hazretleri arayışları neticesinde gidip (26 yaşındayken) o büyük zâtı bulmuştur. Ve onun yanında kemalat kazanarak tasavvuf yolunda irşada başlamıştır.

Ebu’l-Hasan Şâzilî’nin en dikkat çeken özelliği hiç şüphesiz ki onun dua ve zikir konusundaki hassasiyetidir. Çünkü İmam Ebu’l Hasanı Şazeli Hazretleri gündüz ve gecesinin çok büyük bölümünü dua, zikir yani evrad ve ezkara ayırırdı. Vefat ettiği gece bile bu âdetini terk etmemişti. Günün her bir vaktinde okuduğu özel bir evradı vardı. Evrâd, ezkâr ve dualarının büyük bir bölümünü kendisi tertîb etmiştir. Özel durumlar için tertip edilmiş müstakil dua ve zikirleri de mevcuttur. Kaynaklarda, İmam Hasanı Şâzelî Hazretlerinin hizb adı altında veya başka unvan ile ismi belli otuz dokuz, ismi konmamış da elliden fazla hizib ve duası vardır. Hepsinin toplamı yüz civârındadır.

İmam Şâzilî Hazretlerinin en önemli hizbi Hizbü’l-Kebîr’dir. Hazreti Şâzilî’nin sağlığında sadece “hizb” diye bilinen bu duası onun en önemli hizbi olduğu için daha sonraları “el-Hizbü’l-Kebîr” diye anılır olmuş ve öylece şöhret bulmuştur. El-Hizbü’l-kebîr, Hazreti Şâzilî’nin, “Kim bizim hizbimizi okursa, bize olan lütuflar ona da olur.” dediği hizbidir. Ülkemizde ise en çok, Hizbulbahr isimli hizbi bilinir.

İmam Hasan Şâzelî kuddise sirruhu Hazretleri, Eyyûbîlerin hakimiyetindeki Mısır’a bir Haçlı seferi düzenleyen Fransız Kralı IX. Louis’in ordusuna karşı yapılan ve bir buçuk sene süren savaşa, gözlerini kaybetmiş olmasına rağmen katılmıştır.

Allahu Zülcelâl’in rızasını istersen

656 yılının Şevval (Ekim 1258) ayında hacca gitmek için bazı müridleriyle birlikte Kahire’den ayrılan Şâzelî, Ayzâb mevkiindeki Humeyserâ’da iken bir akşam müridlerini toplayıp onlara bazı öğütler verdi, kendi tertip ettiği Hizbü’l-bahr’ı okumalarını tavsiye etti ve yerine Ebü’l-Abbas el-Mürsî’yi halife tayin ettiğini bildirdiği gecenin seher vaktine doğru ahirete irtihal etmiştir. Allahu Zülcelal bizleri onun manevi mirasından istifade edenlerden kılsın, nasiplendirsin.

Ebu’l Hasan Şâzelî Hazretleri şöyle buyurmuştur; “Günahların bağışlanması ve başa gelen belâlardan korunmak için en güzel sığınak, istiğfârdır, tövbe etmekdir.”

“Eğer sen Cenâb-ı Hakk’ın senden razı olmasını istersen, kendi nefsinden, iktidar ve kuvvetinden yüz çevirip, her hâl içinde Cenâb-ı Hakk’a iltica etmelisin…”

Nasihatlerinden Bazıları

* Eğer günahlarının az olmasını istersen asla istiğfarı terk etme.

* İnsanların en kuvvetlisi olmak istersen Allahu Teâlâ’ya tevekkül et.

* Eğer Cenâb-ı Hakk’ın rızkına yağmur gibi bolluk vermesini dilersen daima abdestli bulun.

* Allahu Teâlâ’nın gazabından ve azabından emîn olmak dilersen onun yarattıklarından kimseye öfkelenme.

Duanın kabul olmasını dilersen, haramları işlemekten, faiz ve haram yemekten sakın.

* Allahu Teâlâ’nın seni halkın önünde rüsvay eylemesini istemiyorsan dilini ve namusunu muhafaza et.

* Allahu Teâlâ’nın aybını örtmesini dilersen insanların ayıplarını ört. Zira Allahu Teâlâ(nın esmâü’l-hüsnâsından biri de) “es-Settâr”dır ve başkalarının ayıplarını gizleyen kullarını sever.

* Eğer hatâlarının affolunmasını dilersen yalnız kaldığın vakitlerde istiğfarı, huşû’u, huzû’u ve iyiliklerini artır.

* Eğer sevapların büyüklerini işlemeye muvaffak olmak istiyorsan güzel ahlâk, tevazu sahibi ve belâlara karşı sabırlı ol.

* Büyük günahlardan kurtulmayı istersen kötü ahlâkı ve aşırı cimriliği terk et.

* Eğer Cebbâr olan Allah’ın gazabından kurtulmak istersen gizli sadaka vermeye ve sıla-i rahim(yakın akrabanı ziyaret)e devam et.

* Fuhşiyyatın ve yasakların azından da çoğundan da sakın!

Dünyaya dalıp ahmaklık etmekten sakın!

Ârif ol da nasıl istersen ol!

* İnsanlardan gelecek hayırlardan da şerlerinden kaçtığın gibi kaç! Çünkü onlardan sana gelecek hayır kalbine isabet eder. Kalbe isabet eden ise elbette bedene isabet edenden daha zararlıdır..

* İnsanlara ikram etmeyi daima arzu et! Onların sana ikram etmesini asla isteme!

* Dünyayı terk etmekte ifrata varma!

* Tarikata girmek istersen; Her şeyin Allah’tan olduğunu kalben hıfz edip, lisanen halk ile muamelede olduğunu söylemelisin..

İmam Şâzeli Hazretleri şöyle buyurmuştur: Gam ve kederinin gitmesini, borcunun ödenmesini istersen şu duayı oku: “Allahümme inni euzû bike mine’l-hemmi ve’l-hüzni ve euzû bike minel aczi vel kesel ve euzû bike mine’l-cubni ve’l-buhli ve euzû bike min galebeti-ddeyni ve kahrirrical.

Anlamı: “Allah’ım üzüntü ve gamdan, acizlik ve tembellikten, korkaklık ve cimrilikten, altından kalkılmayacak borçtan, ve düşmanların tasallutundan sana sığınırım.”

Kalbininin ölmemesini istersen her gün 40 defa “Ya Hayyu Ya Kayyum la ilahe illa ente” zikrini oku.

Allah c.c. himmetine nail eylesin, amin.

email

Hafız Yetiştiriyorum

Bir yorum ekleyin